dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p32 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p32 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p32 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:32:52 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 67
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Chủ trương của Đảng đề ra đối với giặc ngoại xâm ngày 3/3/1946 là
A. Hòa với Tưởng, đánh Pháp B. Hòa để tiến
C. Kí kết hiệp định Sơ Bộ D. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6/3/1946
A. Pháp công nhận Vn là một chính phủ độc lập.
B. VN đồng ý cho Pháp đưa 1,5 vạn quân ra Bắc thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật.
C. Hai bên chuẩn bị cho kí kết hcinhs thức ở pa ri
D. Vn và Pháp ngừng băn ở Nam Bộ
Câu 3: Chủ tịch HCM kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ vào thời gian nào?
A. 18/9/1945 B. 8/9/1945 C. 6/9/1945 D. 7/9/1945
Câu 4: Nội dung chủ yếu của bản Tạm ước 14/9 giữa ta và Pháp là:
A. Việt Nam phát động cuocj kháng chiến toàn quốc.
B. Pháp tuyên chiến với VN
C. Ta nhượng bộ cho Pháp thêm một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa
D. Pháp cho ta thêm thời gian hòa hoãn
Câu 5: Di sản văn hóa nào sau đây do TDF để lại cho VN sau CMT8
A. Văn hóa hiện đại theo kiểu P Tây B. Hơn 90% dân số Vn mù chữ.
C. nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. D. mang nặng tư tưởng phát xít
Câu 6: Vĩ tuyến nào của VN trở thành ranh giới chia khu vực đóng quân của các nước sau 1945.
A. Vĩ tuyến 38o B. Vĩ tuyến 17o C. Vĩ tuyến 16o D. Vĩ tuyến 20o
Câu 7: Biện pháp lâu dài để giải quyết giặc đói của nước ta năm 1945-1946 là gì?
A. Hòa để tiến B. Nhường cơm sẻ áo
C. Tuần lễ vàng D. Tăng gia sản xuất
Câu 8: Chủ tịch HCM đã kêu gọi nhan dân làm gì để giải quyết nạ đói?
A. Nhịn ăn B. THực hành tiết kiệm
C. Nhường cơm sẻ áo D. Tổ chức hũ gạo cứu đói.
Câu 9: Chủ trương của Đảng đối với Pháp và Tưởng trước ngày 6/3/ 1946 là gì?
A. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
B. Đánh cả Pháp và Tưởng
C. Hòa với Tưởng, tập trung kháng Pháp ở nam Bộ
D. Hòa với cả Pháp và Tưởng
Câu 10: Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH ra đời vào thời gian nào?
A. 23/11/1946 B. 9/11/1946 C. 11/11/1946 D. 11/9/1946
Câu 11: Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. 14/5/1946 B. 22/5/1946 C. 14/5/1945 D. 22/5/1945
Câu 12: Tháng 11/1946 Pháp khiêu khích với lực lượng của ta ở đâu?
A. Lạng Sơn, Hải Phòng B. Thái Nguyên
C. Sài Gòn D. Hà Nội
Câu 13: Phiên họp đầu tiên của QH khóa 1 bàn về những vấn đề gì?
A. Thông qua chính phủ liên hiệp kháng chiến
B. Tất cả các phương án trên
C. Lập ra ban dự thảo hiến pháp
D. Đề ra nhiệm vụ XD chính quyền ở địa phương
Câu 14: Tình hình Việt Nam năm đầu tiên sau CMT8 được ví như tình trạng
A. Hiểm nghèo B. nhiều cơ hội và thách thức mới
C. Ngàn cân treo sợi tóc D. phát triển mạnh mẽ
Câu 15: Bầu cử QH lần đầu tiên ở Vn vào ngày, tháng, năm nào?
A. 1/6/1945 B. 6/1/1946 C. 6/1/1945 D. 1/6/1946
Câu 16: Sau CMT8 năm 1945 Đảng ta rút lui vào hoạt động bí mật từ khi nào?
A. 18/12/1946 B. 11/11/1945 C. 19/12/1946 D. 11/11/1946
Câu 17: Đồng tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Vn phát hành vào thời gian nào?
A. 2/3/1946 B. 9/11/1946 C. 23/11/1946 D. 22/5/1946
Câu 18: Ở Miền Bắc quân đội nước nào vào nước ta.
A. Hơn 1 vạn quân Anh