dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p31 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p31 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:32:32 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 357

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. 22/5/1945 B. 14/5/1945 C. 14/5/1946 D. 22/5/1946
Câu 2: Tình hình Việt Nam năm đầu tiên sau CMT8 được ví như tình trạng
A. Hiểm nghèo B. phát triển mạnh mẽ
C. Ngàn cân treo sợi tóc D. nhiều cơ hội và thách thức mới
Câu 3: Ở Miền Bắc quân đội nước nào vào nước ta.
A. Hơn 1 vạn quân Anh B. Thực dân Pháp
C. 20 vạn quân Tưởng D. Phát xít Nhật
Câu 4: Ngày 18/12/1946 Pháp có hành động gì?
A. Chấp nhận đàm phán với ta
B. Tiến công Hà Nội và Miền bắc, mở đầu chiến tranh xâm lược
C. Rút quân khỏi Hà Nội
D. Gửi tối hậu thư đòi ta phải trao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
Câu 5: Sau bầu cử QH chung các địa phương tiến hành những việc gì để xây dựng chính quyền.
A. Thành lập quân đội địa phương
B. Thành lập các tòa án cách mạng
C. Thành lập các Xô Viết
D. Bầu cử HĐND và UB hành chính các cấp
Câu 6: Chủ tịch HCM đã kêu gọi nhan dân làm gì để giải quyết nạ đói?
A. Tổ chức hũ gạo cứu đói. B. Nhường cơm sẻ áo
C. Nhịn ăn D. THực hành tiết kiệm
Câu 7: Vĩ tuyến nào của VN trở thành ranh giới chia khu vực đóng quân của các nước sau 1945.
A. Vĩ tuyến 38o B. Vĩ tuyến 16o C. Vĩ tuyến 17o D. Vĩ tuyến 20o
Câu 8: Tình hình tài chính nước ta năm đầu tiên sau CMT8
A. Dồi dào B. Ổn định
C. Lệ thuộc chặt chẽ vào Pháp- Nhật. D. Trống rỗng, rối loạn
Câu 9: Bầu cử QH lần đầu tiên ở Vn vào ngày, tháng, năm nào?
A. 1/6/1945 B. 1/6/1946 C. 6/1/1946 D. 6/1/1945
Câu 10: Sau CMT8 năm 1945 Đảng ta rút lui vào hoạt động bí mật từ khi nào?
A. 19/12/1946 B. 18/12/1946 C. 11/11/1945 D. 11/11/1946
Câu 11: Phiên họp đầu tiên của QH khóa 1 bàn về những vấn đề gì?
A. Lập ra ban dự thảo hiến pháp
B. Thông qua chính phủ liên hiệp kháng chiến
C. Đề ra nhiệm vụ XD chính quyền ở địa phương
D. Tất cả các phương án trên
Câu 12: Chủ trương của Đảng đề ra đối với giặc ngoại xâm ngày 3/3/1946 là
A. Hòa với Tưởng, đánh Pháp B. Hòa để tiến
C. Kí kết hiệp định Sơ Bộ D. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
Câu 13: Tháng 11/1946 Pháp khiêu khích với lực lượng của ta ở đâu?
A. Lạng Sơn, Hải Phòng B. Thái Nguyên
C. Sài Gòn D. Hà Nội
Câu 14: Nội dung chủ yếu của bản Tạm ước 14/9 giữa ta và Pháp là:
A. Pháp cho ta thêm thời gian hòa hoãn
B. Ta nhượng bộ cho Pháp thêm một số quyền lợi về kinh tế, văn hóa
C. Pháp tuyên chiến với VN
D. Việt Nam phát động cuocj kháng chiến toàn quốc.
Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6/3/1946
A. Pháp công nhận Vn là một chính phủ độc lập.
B. VN đồng ý cho Pháp đưa 1,5 vạn quân ra Bắc thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật.
C. Hai bên chuẩn bị cho kí kết hcinhs thức ở pa ri
D. Vn và Pháp ngừng băn ở Nam Bộ
Câu 16: Chủ trương của Đảng đối với Pháp và Tưởng trước ngày 6/3/ 1946 là gì?
A. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
B. Hòa với Tưởng, tập trung kháng Pháp ở nam Bộ
C. Hòa với cả Pháp và Tưởng
D. Đánh cả Pháp và Tưởng
Câu 17: Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH ra đời vào thời gian nào?
A. 23/11/1946 B. 11/11/1946 C. 9/11/1946 D. 11/9/1946
Câu 18: Đồng tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Vn phát hành vào thời gian nào?
A. 2/