dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p30 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p30 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:32:14 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 37
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Đồng tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Vn phát hành vào thời gian nào?
A. 2/3/1946 B. 22/5/1946 C. 23/11/1946 D. 9/11/1946
Câu 2: Ở Miền Bắc quân đội nước nào vào nước ta.
A. Thực dân Pháp B. 20 vạn quân Tưởng
C. Phát xít Nhật D. Hơn 1 vạn quân Anh
Câu 3: Quốc Hội khóa 1 VN họp phiên đầu tiên vào thời gian nào. Ở đâu?
A. Ngày 2/3/1946 tại Hà Nội B. 2/3/1945 tại Hà Nội
C. Ngày 3/2/1946 tại Hà Nội D. 3/2/1945 tại Hà Nội
Câu 4: Tình hình Việt Nam năm đầu tiên sau CMT8 được ví như tình trạng
A. Hiểm nghèo B. phát triển mạnh mẽ
C. Ngàn cân treo sợi tóc D. nhiều cơ hội và thách thức mới
Câu 5: Ngày 18/12/1946 Pháp có hành động gì?
A. Chấp nhận đàm phán với ta
B. Tiến công Hà Nội và Miền bắc, mở đầu chiến tranh xâm lược
C. Gửi tối hậu thư đòi ta phải trao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
D. Rút quân khỏi Hà Nội
Câu 6: Chủ trương của Đảng đề ra đối với giặc ngoại xâm ngày 3/3/1946 là
A. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước B. Hòa với Tưởng, đánh Pháp
C. Kí kết hiệp định Sơ Bộ D. Hòa để tiến
Câu 7: Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. 22/5/1945 B. 14/5/1946 C. 22/5/1946 D. 14/5/1945
Câu 8: Di sản văn hóa nào sau đây do TDF để lại cho VN sau CMT8
A. Hơn 90% dân số Vn mù chữ. B. Văn hóa hiện đại theo kiểu P Tây
C. nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. D. mang nặng tư tưởng phát xít
Câu 9: Tình hình tài chính nước ta năm đầu tiên sau CMT8
A. Dồi dào B. Ổn định
C. Lệ thuộc chặt chẽ vào Pháp- Nhật. D. Trống rỗng, rối loạn
Câu 10: Bầu cử QH lần đầu tiên ở Vn vào ngày, tháng, năm nào?
A. 1/6/1945 B. 1/6/1946 C. 6/1/1946 D. 6/1/1945
Câu 11: Chủ trương của Đảng đối với Pháp và Tưởng trước ngày 6/3/ 1946 là gì?
A. Hòa với cả Pháp và Tưởng
B. Đánh cả Pháp và Tưởng
C. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
D. Hòa với Tưởng, tập trung kháng Pháp ở nam Bộ
Câu 12: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp định Sơ Bộ ngày 6/3/1946
A. VN đồng ý cho Pháp đưa 1,5 vạn quân ra Bắc thay thế quân Tưởng giải giáp quân Nhật.
B. Vn và Pháp ngừng băn ở Nam Bộ
C. Hai bên chuẩn bị cho kí kết hcinhs thức ở pa ri
D. Pháp công nhận Vn là một chính phủ độc lập.
Câu 13: Tháng 11/1946 Pháp khiêu khích với lực lượng của ta ở đâu?
A. Sài Gòn B. Hà Nội
C. Lạng Sơn, Hải Phòng D. Thái Nguyên
Câu 14: Chủ tịch HCM đã kêu gọi nhan dân làm gì để giải quyết nạ đói?
A. Nhịn ăn B. Tổ chức hũ gạo cứu đói.
C. THực hành tiết kiệm D. Nhường cơm sẻ áo
Câu 15: Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH ra đời vào thời gian nào?
A. 11/9/1946 B. 23/11/1946 C. 9/11/1946 D. 11/11/1946
Câu 16: Sau Tạm ước thái độ của TDf ntn?
A. Nghiêm chỉnh chấp hành
B. Kí kết với VN hiệp ước chính thức kết thúc chiến tranh
C. Phá hoại trắng trợn
D. Rút quân về nước
Câu 17: Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An- Hà Tĩnh là?
A. Mĩ tinh B. Biểu tình cõ vũ trang tự vệ
C. Đưa yêu cầu cải thiện đời sống D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 18: Vĩ tuyến nào của VN trở thành ranh giới chia khu vực đóng quân của các nước sau 1945.
A. Vĩ tuyến 38o B. Vĩ tuyến 16o C