dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p29 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p29 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:31:44 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 58
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Ngày 18/12/1946 Pháp có hành động gì?
A. Gửi tối hậu thư đòi ta phải trao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng
B. Rút quân khỏi Hà Nội
C. Tiến công Hà Nội và Miền bắc, mở đầu chiến tranh xâm lược
D. Chấp nhận đàm phán với ta
Câu 2: Tình hình Việt Nam năm đầu tiên sau CMT8 được ví như tình trạng
A. Hiểm nghèo B. phát triển mạnh mẽ
C. Ngàn cân treo sợi tóc D. nhiều cơ hội và thách thức mới
Câu 3: Tình hình tài chính nước ta năm đầu tiên sau CMT8
A. Dồi dào B. Trống rỗng, rối loạn
C. Lệ thuộc chặt chẽ vào Pháp- Nhật. D. Ổn định
Câu 4: Quân đội quốc gia Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. 22/5/1945 B. 14/5/1945 C. 22/5/1946 D. 14/5/1946
Câu 5: Tháng 11/1946 Pháp khiêu khích với lực lượng của ta ở đâu?
A. Sài Gòn B. Lạng Sơn, Hải Phòng
C. Thái Nguyên D. Hà Nội
Câu 6: Sau CMT8 năm 1945 Đảng ta rút lui vào hoạt động bí mật từ khi nào?
A. 11/11/1946 B. 11/11/1945 C. 18/12/1946 D. 19/12/1946
Câu 7: Chủ trương của Đảng đề ra đối với giặc ngoại xâm ngày 3/3/1946 là
A. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước B. Hòa với Tưởng, đánh Pháp
C. Kí kết hiệp định Sơ Bộ D. Hòa để tiến
Câu 8: Chủ tịch HCM đã kêu gọi nhan dân làm gì để giải quyết nạ đói?
A. Nhịn ăn B. THực hành tiết kiệm
C. Nhường cơm sẻ áo D. Tổ chức hũ gạo cứu đói.
Câu 9: Di sản văn hóa nào sau đây do TDF để lại cho VN sau CMT8
A. Hơn 90% dân số Vn mù chữ. B. Văn hóa hiện đại theo kiểu P Tây
C. nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. D. mang nặng tư tưởng phát xít
Câu 10: Bầu cử QH lần đầu tiên ở Vn vào ngày, tháng, năm nào?
A. 1/6/1946 B. 1/6/1945 C. 6/1/1946 D. 6/1/1945
Câu 11: Đồng tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Vn phát hành vào thời gian nào?
A. 22/5/1946 B. 2/3/1946 C. 9/11/1946 D. 23/11/1946
Câu 12: Phiên họp đầu tiên của QH khóa 1 bàn về những vấn đề gì?
A. Tất cả các phương án trên
B. Lập ra ban dự thảo hiến pháp
C. Đề ra nhiệm vụ XD chính quyền ở địa phương
D. Thông qua chính phủ liên hiệp kháng chiến
Câu 13: Ở Miền Bắc quân đội nước nào vào nước ta.
A. Thực dân Pháp B. Hơn 1 vạn quân Anh
C. 20 vạn quân Tưởng D. Phát xít Nhật
Câu 14: Quốc Hội khóa 1 VN họp phiên đầu tiên vào thời gian nào. Ở đâu?
A. Ngày 2/3/1946 tại Hà Nội B. Ngày 3/2/1946 tại Hà Nội
C. 2/3/1945 tại Hà Nội D. 3/2/1945 tại Hà Nội
Câu 15: Chủ trương của Đảng đối với Pháp và Tưởng trước ngày 6/3/ 1946 là gì?
A. Hòa với cả Pháp và Tưởng
B. Hòa với Tưởng, tập trung kháng Pháp ở nam Bộ
C. Hòa với Pháp, đuổi Tưởng về nước
D. Đánh cả Pháp và Tưởng
Câu 16: Chủ tịch HCM kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ vào thời gian nào?
A. 8/9/1945 B. 6/9/1945 C. 18/9/1945 D. 7/9/1945
Câu 17: Hiến pháp đầu tiên của nước VNDCCH ra đời vào thời gian nào?
A. 9/11/1946 B. 11/11/1946 C. 23/11/1946 D. 11/9/1946
Câu 18: Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An- Hà Tĩnh là?
A. Mĩ tinh B. Biểu tình cõ vũ trang tự vệ
C. Đưa yêu cầu cải thiện đời sống D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 19: Vĩ tuyến nào của