dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bộ đề trắc nghiệm LSVN p26 mien phi,tai lieu Bộ đề trắc nghiệm LSVN p26 mien phi,bai giang Bộ đề trắc nghiệm LSVN p26 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/23/2013 5:29:18 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 40
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Lớp:…….

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
A. Uy tín trong nước và quốc tế của Đảng ngày một nâng cao.
B. Đản và các đảng viên thực sự trưởng thành.
C. khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, xây dựng được khối công nông liên minh
D. Là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai của toàn Đảng, toàn dân chuẩn bị cho CMT8 sau này.
Câu 2: Đại hội VII của QTCS dienx ra tại đâu, vào thời gian nào?
A. 7/1936 tại Moskow B. 7/1930 tại Moskow
C. 7/1935 tại Moskow. D. 2/1920 tại Tua
Câu 3: Cuộc mít tinh lớn nhất trong giai đoạn 1936-1939 diễn ra vào ngày nào?
A. 1/5/1936 B. 12/9/1930 C. 1/5/1938 D. 1/5/1930
Câu 4: Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 ntn?
A. Bước đầu phục hồi B. Bước vào thời kì suy thoái
C. bước vào thời kì phát triển D. Khủng hoảng trầm trọng.
Câu 5: Điểm khác biệt cơ bản giữa Chính Cương và Luận Cương ở chỗ?
A. Lãnh đạo cách mạng B. Nhiệm vụ và lực lượng CM
C. Quan hệ quốc tế D. Chiến lược cách mạng
Câu 6: Thời gian tồn tại của chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh tồn tại trong thời gian nào?
A. Cuối năm 1931 đầu năm 1932 B. Cuối năm 1930 đầu năm 1931
C. Cuối năm 1929 đầu 1930 D. Cuối năm 1930.
Câu 7: Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930-1931?
A. Tăng lương giảm giờ làm B. Lật đổ cq TDF
C. Tham gia chính quyền thực dân. D. Lật đổ chế độ PK
Câu 8: Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương được thành lập với mục đích:
A. Tập hợp tư sản, TTS, địa chủ. B. Tập hợp liên minh công nông.
C. Tập hợp mọi lực lượng yêu nước, tiến bộ. D. Liên minh công nông đoàn kết với tư sản
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không nằm trong nhiệm vụ của hội nghị BCHTWĐCSĐD tại THượng Hải?
A. Chỉ chống phát xít
B. Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
C. hình thức đấu tranh công khai, nửa công khai, …
D. Tạm gác khẩu hiệu đôc lập dân tộc và người cày có ruộng.
Câu 10: Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế Vn trong những năm 30?
A. Làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp, giai cấp.
B. Nông nghiệp đình đốn
C. Giá cả đắt đỏ
D. Hàng hóa khan hiếm
Câu 11: Chỉ thị NHật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù của cách mạng Đông Dương là?
A. Đế quốc Mĩ B. Đế quốc Phát xít Pháp- Nhật
C. Đế quốc Nhật và tay sai D. Đế quốc Pháp- tay sai
Câu 12: Những địa phương giành chính quyền trước thủ đô Hà Nội trong CMT8 là:
A. Hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
B. Thái Nguyên, hà Tĩnh, Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Dương.
C. Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Hải Dương.
D. Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang
Câu 13: Khởi nghĩa Hưng Nguyên trong phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra vào ngày nào?
A. 12/9/1931 B. 12/9/1930 C. 1/5/1931 D. 1/5/1930
Câu 14: Thủ đoạn của Nhật khi vào VN là?
A. Cho các đảng phái thân NHật là tay sai B. cả ba ý trên.
C. Tuyên truyền lừa bịp về thuyết Đại Đông Á D. Việt Nam đặt dưới sự thống trị của Nhật.
Câu 15: Xã hội VN nhưng năm 1930-1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào?
A. Tư sản với TDF
B. Công nhân với tư sản.
C. Dân tộc VN với TDF, nông dân với địa chủ PK
D. Nông dân với địa chủ PK
Câu 16: CMT8 giành thắng lợi trong cả nước vào thời gian nào?
A. 28/8/1945. B. 30/8/1945 C. 29/8/1945 D. 19/8